> 1 <

Yazar leti
yonetici

[99] Ürün sorumlusu


Online Durumu

3 ileti
ehir: Turkey istanbul
Meslek: Yönetici
Ya:

Arkada Listeme Ekle

#10   2011-11-24 22:42 GMT+3 saat      
En çok þikayet aldýðýmýz konulardan biri ZWCAD de obje yakalama noktalarýndaki kaymadýr. Bu sorunun en temel sebeplerinden birisi çizimde kullandýðýnýz bazý objelerin Z koordinatlarýnýn 0 (Sýfýr) noktasýnda olmamasýdýr. Bu kayma kullanýcýyla ilgili deðildir. Kullanýlan sembol, blok ve dýþarýdan alýnan çizimlerdeki Z koordinatý bozuk nesnelerden kaynaklanmaktadýr.

Z koordinatý farklý olan objelerde Esnap kenetlenme hatalarýnýn yanýnda, fillet, trim, extend gibi komutlar da düzgün çalýþmazlar.

Bu sorunun çözümü için geliþtirilen Z0 komutu Z koordinatý bozuk objelerin koordinat deðerini 0 (Sýfýr) yaparak daha rahat ve tutarlý bir çalýþma ortamý saðlamayý amaçlar.

Aþaðýdaki indirme baðlantýsýný kullanarak indireceðiniz z0_v1.1.lsp dosyasýný bilgisayarýnýzda uygun bir klasöre taþýyýnýz. Dosyayý kullanmak için:
a- ZWCAD programýný açýp Tools menüden Load Applications sekmesine týklayýn,
b- Açýlan menüden Startup suite butonuna týklayýn,
c- Açýlan küçük menüde Add... butonuna týklayarak dosyanýzý bulun ve OK, OK butonlarýna týklayýn,
d- Ýþlem tamamlandý, komut satýrýna Z0 yazarak komutu çalýþtýrýn ve Z koordinatýnýn sýfýrlanmasýný istediðiniz objelerinizi seçip enter yapýn.

Not: Bilgisayarýnýzýn performansýna göre bir seferde en çok 5bin ile 20bin arasýnda obje seçin. Eðer daha fazla obje seçerseniz ZWCAD kilitlenebilir. Her ihtimale karþý bu komutu çalýþtýrmadan önce çiziminizi kaydetmeyi unutmayýn!

ZWCAD Z0 (Z Sýfýr) lisp i ile Z koordinatý sýfýrlama

> 1 <


ZWCAD Trkiye
tag:mimari proje,elektrik projesi,peyzaj cizimi,statik proje,tesisat projesi,dogalgaz projesi,Tasarim,Dizayn,Proje,insaat projesi